Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Dodatek mieszkaniowy

 
 
Osoby, których dochody są niskie i mają kłopoty z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal mogą na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 t.j. z późniejszymi zmianami) ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony miasta/gminy na ten cel.
Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do kosztów mieszkaniowych, które jest przyznawane przez Urząd Miasta mieszkańcom o najniższych dochodach. Wsparcie przyznaje prezydent miasta, po złożeniu odpowiedniego wniosku na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej.
 
O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:
 • Najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
 • Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • Inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
Dodatek uzależniony jest od:
 • Dochodów
 • Ilości osób w gospodarstwie
 • Powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
 • Poniesionych wydatków na utrzymanie mieszkania
Wymagana wysokość dochodu:
Dodatek przysługuje osobom, u których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Wysokość najniższej obowiązującej emerytury od 01.03.2019r. to kwota 1.100,00 zł. Dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może być wyższy niż 1.925,00 zł, a dla wieloosobowych - 1.375,00.
Do wysokości dochodu nie wlicza się: świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, pomoc w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.
 
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
 • 35,00 m2 - dla 1 osoby
 • 40,00 m2 - dla 2 osób
 • 45,00 m2 - dla 3 osób
 • 55,00 m2 - dla 4 osób
 • 65,00 m2 - dla 5 osób
 • 70,00 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Natomiast, gdy mieszkańcem lokalu jest osoba niepełnosprawna, która porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego, bądź która wymaga oddzielnego pomieszczenia, normatywna powierzchnia powiększa się o 15 m2.
Do powierzchni tej wlicza się: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące dobru mieszkalnemu. Natomiast nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
 
Wysokość dodatku mieszkaniowego:
Wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych zależy przede wszystkim od wysokości wydatków, jakie są ponoszone na utrzymanie lokalu. Do wydatków takich należy zaliczyć: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem budynku w częściach przypadających na lokale mieszkalne w nieruchomości mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. Równocześnie do wydatków nie zaliczasię ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, jak również opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na cele bytowe.
 
Wymagane dokumenty (pobierz TUTAJ):
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (do pobrania w Urzędzie Miasta Bełchatów w Wydziale Spraw Lokalowych pok. 103 i 105)
 • deklaracja o dochodach
 • druk pod odpowiedzialnością karną, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w którym należy przedłożyć wysokość osiągniętego dochodu za okres trzech pełnych miesięcy
 • zaświadczenie o dochodach brutto za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (do wglądu) wszystkich zamieszkujących i wspólnie gospodarujących w lokalu osób pełnoletnich
Termin i miejsce składania wniosków.
Wskazane jest złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1  (pokój 105, 106) do 20 dnia każdego miesiąca. tel. 44 733 51 05, 44 733 51 06