Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności »

Informacja RODO
dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Opalowej 1 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Opalowej 1 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych.


Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Opalowa 1 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w zakresie:

 1. REMONT I DOCIEPLENIE DACHÓW SKOŚNYCH, LUKARN, DACHU GÓRNEGO, ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ;

 2. REMONT 48 SZT. BALKONÓW WRAZ Z DOCIEPLENIEM LOGGII;

 3. WYKONANIE 12 szt. DASZKÓW NA OSTATNICH PIĘTRACH, 3 szt. BOCZNYCH OSŁON NA KLATCE I i VI ORAZ 36 szt. DASZKÓW OKAPOWYCH PRZY LOGGIACH BALKONOWYCH;

PRZY ULICY OPALOWEJ 1 W BEŁCHATOWIE

 1. REMONT I DOCIEPLENIE DACHÓW SKOŚNYCH, LUKARN, DACHU GÓRNEGO, ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ W ZAKRESIE:

 1. Demontaż blach trapezowych, rynien, obróbek blacharskich dachu skośnego i lukarn.

 2. Docieplenie dachu skośnego wełną mineralną gr 20 cm o λ= 0,04 W/mK wraz z dociepleniem wieńca, ułożeniem folii paroprzepuszczalnej, montażem blach trapezowych wraz z wymianą pasa nad i podrynnowego z niezbędnymi obróbkami z blachy powlekanej oraz orynnowaniem i rurami spustowymi.

 3. Docieplenie ścian lukarn styropianem gr. 15 cm o λ= 0,04 W/mK z wykończeniem ścian kolorową wyprawa tynkarską wraz z montażem blach trapezowych na daszkach i niezbędnymi obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem i rurami spustowymi.

 4. Wyrównanie podłoża ( likwidacja zadoleń i nierówności), wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. min 5,2 mm z wymianą rynien, wymianą pasa nadrynnowego i podrynnowego, wymianą rur spustowych o średnicy dobranej do powierzchni dachu oraz niezbędnymi obróbkami blacharskimi. Należy uwzględnić wykonanie rur spustowy z dachu wyższego do koszy zlewowych dachu skośnego.

 5. Przerobienie wpustów kanalizacji deszczowej (kosze zlewowe) - włączenie rur spustowych na wysokości cokołu ( bez ingerencji w ocieplenie ).

 6. Wymiana 2 wyłazów dachowych wraz z niezbędnymi obróbkami z blachy powlekanej na wyłazy typu „kominiarczyk”

 7. Docieplenie dachu górnego za pomocą granulatu wdmuchiwanego w przestrzeń stropodachu o grubości 20 cm o λ= 0,04 W/mK.

 8. Wymiana i odtworzenie instalacji odgromowej na całym budynku wraz z wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej i uziomów.

 9. Zamontowanie na dachach skośnych śniegołapów.

 10. Remont kominów wentylacyjnych – wykonanie nowych pokryć daszków oraz obłożenie ścian kominów blachą trapezową T18.

 11. Wyprowadzenie ponad powierzchnię kominów, wentylacji kanalizacji sanitarnej z montażem wywiewek.

 12. Remont ogniomurów wraz z wymianą obróbek blacharskich, wyklejenie ( od wewnątrz ) ogniomurów papą termozgrzewalną z wywinięciem pod obróbki.

 13. Likwidacja wentylatorów mechanicznych oraz wystających stalowych elementów.

 14. Usunięcie kabli na dachu w uzgodnieniu z Zarządcą.

I       II. REMONT 48 SZT. BALKONÓW WRAZ Z DOCIEPLENIEM LOGGII W ZAKRESIE:

 1. Zabezpieczenie balustrad przed uszkodzeniem.

 2. Skucie istniejących wylewek.

 3. Wykonanie okapowej obróbki blacharskiej balkonów dostosowanej kolorystycznie do istniejącej.

 4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej gr 5,2mm z wywinięciem na ściany.

 5. Wykonanie wylewki betonowej wzmocnionej siatką przeciw skurczową gr. min 5 cm zatartej na ostro.

 6. Uzupełnienie docieplenia nad wylewką balkonową przy ścianie elewacyjnej z dociepleniem progów.

 7. Wykonanie płynnej hydroizolacji z powłok wodoszczelnych a następnie ułożenie płytek gresowych wraz z cokołem i progiem przy drzwiach balkonowych w kolorze wybranym przez Wspólnotę.

 8. Zeskrobanie łuszczącej się farby na ścianach bocznych i sufitach balkonów.

 9. Przygotowanie powierzchni sufitów i ścian osłonowych loggii, naprawa i wyrównanie powierzchni ścian i sufitów.

 10. Zagruntowanie ścian bocznych i sufitów.

 1. Demontaż starych parapetów.

 2. Dołożenie docieplenia ścian styropianem gr. 10 cm o λ= 0,037 W/mK ( obecnie docieplenie budynku gr. ok. 6 cm ).

 3. Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej

 4. Wykonanie kolorowej wyprawy tynkarskiej typu baranek gr. 2,0mm

 5. Montaż parapetów z blachy powlekanej.

III. WYKONANIE 12 SZT. DASZKÓW NA OSTATNICH PIĘTRACH, 3 SZT. OSŁON LOGGII ORAZ 36 szt. DASZKÓW OKAPOWYCH PRZY LOGGIACH BALKONOWYCH W ZAKRESIE:

 1. Demontaż istniejących daszków na ostatnich piętrach.

 2. Wykonanie daszków nad balkonami mieszkań na ostatnich piętrach na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych o wysięgu ok 110 cm. według zaproponowanego rozwiązania do zatwierdzenia ( projektu )

 3. Wykonania 3 szt. bocznych osłon loggii balkonowych montowanych na ostatnim piętrze przy I klatce (1 szt. od zachodu) i w VI klatce (2 szt. od północy i południa.

 4. Wykonanie 36 szt. daszków okapowych przy sufitach balkonów na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z pokryciem blachą trapezową powlekaną dwustronnie szerokości 40 cm.

Na wszystkie wymienione zakresy prac należy podać cenę całkowitą (netto+podatek Vat) wyliczoną w oparciu o kalkulację/kosztorys zawierający robociznę , materiał oraz niezbędny sprzęt.

Warunki wykonania prac:

 1. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi w terenie i dokonania własnych obmiarów oraz uwzględnienia wszelkich okoliczności i związanych z tym robót, nie wymienionych w niniejszych warunkach, a koniecznych przy realizacji w/w prac.

 2. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zdemontowanych elementów metalowych należy wpłacić na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Opalowej 1 w Bełchatowie.

 3. Oferent może zaproponować inne rozwiązania niż te, które zostały zawarte w w/w zapytaniu ofertowym jeżeli są one uzasadnione.

 4. Na wbudowane i zastosowane wyroby budowlane przedłożyć po zakończeniu robót wymagane przepisami prawa certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne.

 5. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na wybrany zakresy ww. prac.

 6. Odbiory częściowe oraz zanikające będą odbierane przez wyznaczonych inspektorów nadzoru inwestorskiego i wpisane do dziennika budowy.

 7. Odbiór końcowy odbędzie się w obecności przedstawicieli Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego, Przedstawicieli WM. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru prac.

 8. Planowany termin realizacji prac to 2019r/2020r..

 9. Wymagana forma zabezpieczenia okres gwarancji- weksel in blanco

 10. Koszt sporządzenia oferty ponosi oferent.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- zachowanie czystości w trakcie i po zakończeniu robót remontowych,

- przestrzeganie regulaminu porządku domowego,

- dostosowanie się do uwag Zarządcy Wspólnoty w celu bezkonfliktowego wykonania roboty,

- wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP oraz Prawa budowlanego ,

- prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami )

Oferta winna zawierać:

  1. Całkowity koszt wykonania prac ( netto + należny podatek VAT)

  2. Proponowany okres gwarancji

  3. Okres ważności ofert

  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie oraz uwzględnieniu wszelkich okoliczności i związanych z tym robót nie wymienionych w warunkach, a koniecznych do wykonania przy realizacji w/w prac

  5. Oświadczenie o wykonaniu całości robót własnymi siłami lub o części zamówienia ( wymienić zakres ), której wykonanie Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom.

  6. Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami z US oraz opłatami składek z ZUS ( ważne 6 miesięcy)

Prosimy o złożenie ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem „REMONT OPALOWA” do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. przy ulicy Czyżewskiego 7 w Bełchatowie do dnia 30.09.2019r.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartej w wyborze ofert. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są : Jarosław Bednarek (509 361 149), w poniedziałki i wtorki w godz. 800 – 1400.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania robót lub do zmiany zakresu robót bez podania przyczyn.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)