Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląkie 123 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu rynien

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląkie 123 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu rynien od strony zachodniej ,wschodniej i południowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na os. Dolnośląskim 123 w Bełchatowie.


Warunki do wyboru ofert na :

REMONT RYNIEN OD STRONY ZACHODNIEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM NA OS. DOLNOŚLĄSKIM 123 W BEŁCHATOWIE

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem wyboru ofert jest remont rynien od strony zachodniej ,wschodniej i południowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na os. Dolnośląskim 123 w Bełchatowie.

W ofercie należy podać :  REMONT RYNIEN OD STRONY ZACHODNIEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

Cenę ryczałtową ( netto + podatek VAT ) na zakres prac obejmujący (dla każdej strony odrębnie):

  1. Wymiana starych rynien na rynny ocynkowane z wymianą wszystkich obróbek blacharskich na obróbki z blachy ocynkowanej wraz z wklejeniem pasa z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm w miejscu demontażu starych obróbek blacharskich;

UWAGA: oferent zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi w terenie i dokonania własnych obmiarów oraz uwzględnienia wszelkich okoliczności i związanych z tym robót, nie wymienionych w niniejszych warunkach, a koniecznych przy realizacji w/w prac.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

  • zachowanie czystości w trakcie i po zakończeniu robót remontowych,

  • przestrzeganie regulaminu porządku domowego,

  • dostosowanie się do uwag Zarządu Wspólnoty w celu bezkonfliktowego wykonania roboty,

  • wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP oraz Prawa budowlanego ,

  • prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną ,

  • na wbudowane i zastosowane materiały przedłożyć po zakończeniu robót wymagane przepisami prawa certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,

  • zakończenie robót przeglądem technicznym i sporządzeniem protokołu odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy, Wspólnoty Mieszkaniowej i PGM Sp. z o.o.

Do oferty należy dołączyć :

1. Cenę netto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

2 .Wycenę poszczególnych elementów robót ( przedmiar ).

3. Proponowany okres gwarancji i formę zabezpieczenia na poczet gwarancji.

4. Uprawnienia osób wyznaczonych przez oferenta do nadzorowania i kierowania robotami z branży dotyczącej przedmiotu zamówienia.

5. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie oraz uwzględnieniu wszelkich okoliczności i związanych z tym robót nie wymienionych w warunkach, a koniecznych do wykonania przy realizacji w/w prac.

Kryterium oceny :

  1. Cena

  2. Gwarancja

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartej w wyborze ofert. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Sebastian Kosik (509 361 194) i Jarosław Bednarek (509 361 149), od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Prosimy o złożenie ofert w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy Oferenta do skrzynki Zarządu Wspólnoty os. Dolnośląskie 123 w Bełchatowie do dnia 23.02.2018 r.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)