Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Ogłoszenia

.

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląkie 123 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na modernizację instalacji monitoringu

Wspólnota Mieszkaniowa os. Dolnośląkie 123 w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na modernizację instalacji monitoringu w nieruchomości.


Warunki do wyboru ofert na :

MODERNIZACJA INSTALACJI MONITORINGU W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM NA OS. DOLNOŚLĄSKIM 123 W BEŁCHATOWIE

Przedmiot zamówienia : 

Przedmiotem wyboru ofert jest modernizacja instalacji monitoringu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na os. Dolnośląskim 123 w Bełchatowie.

W ofercie należy podać :

Cenę ryczałtową ( netto + podatek VAT ) na zakres prac obejmujący:

 1. przeniesienie instalacji monitoringu z pomieszczenia piwnicznego do stalowej skrzyni zamontowanej w korytarzu piwnicy. Skrzynia stalowa wraz z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich.

 2. Zakup i montaż monitora z funkcją TV oraz gniazdami VGA i HDMI o przekątnej ekranu 19” (monitor wraz z serwerem od monitoringu montowany w ww. skrzyni);

UWAGA: oferent zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami technicznymi w terenie i dokonania własnych obmiarów oraz uwzględnienia wszelkich okoliczności i związanych z tym robót, nie wymienionych w niniejszych warunkach, a koniecznych przy realizacji w/w prac.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

 • zachowanie czystości w trakcie i po zakończeniu robót remontowych,

 • przestrzeganie regulaminu porządku domowego,

 • dostosowanie się do uwag Zarządu Wspólnoty w celu bezkonfliktowego wykonania roboty,

 • wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP oraz Prawa budowlanego ,

 • prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną ,

 • na wbudowane i zastosowane materiały przedłożyć po zakończeniu robót wymagane przepisami prawa certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,

 • zakończenie robót przeglądem technicznym i sporządzeniem protokołu odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy, Wspólnoty Mieszkaniowej i PGM Sp. z o.o.

Do oferty należy dołączyć :

1. Cenę netto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

2 .Wycenę poszczególnych elementów robót ( przedmiar ).

3. Proponowany okres gwarancji i formę zabezpieczenia na poczet gwarancji.

4. Załączone oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie oraz uwzględnieniu wszelkich okoliczności i związanych z tym robót nie wymienionych w warunkach, a koniecznych do wykonania przy realizacji w/w prac.

Kryterium oceny :

 1. Cena

 2. Gwarancja

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartej w wyborze ofert. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są : Sebastian Kosik (509 361 194) i Jarosław Bednarek (509 361 149), od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Prosimy o złożenie ofert w zaklejonych kopertach z podaniem nazwy Oferenta do skrzynki Zarządu Wspólnoty os. Dolnośląskie 123 w Bełchatowie do dnia 23.02.2018r.

CAŁODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE
(44 635-03-85)