Dodatek mieszkaniowy

Osoby, których dochody są niskie i mają kłopoty z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal mogą na mocy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.2133 z późn. zm.) ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony miasta/gminy na ten cel.

Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do kosztów mieszkaniowych, które jest przyznawane przez Urząd Miasta mieszkańcom o najniższych dochodach. Wsparcie przyznaje prezydent miasta, po złożeniu odpowiedniego wniosku, na okres 6 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

 • Najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach

 • Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

 • Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych

 • Inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem

 • Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,

 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

 • schronisku dla nieletnich,

 • zakładzie poprawczym,

 • zakładzie karnym,

 • szkole, w tym w szkole wojskowej

  - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie).

Dodatek uzależniony jest od:

 • Dochodów

 • Ilości osób w gospodarstwie

 • Powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

 • Poniesionych wydatków na utrzymanie mieszkania

Wymagana wysokość dochodu:

Dodatek przysługuje osobom, u których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie nie przekroczył w gospodarstwie:

- jednoosobowym – 40%
- wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W 2021 roku kwota ta wynosi: 5.167,47 zł. Przy czym trzeba dodać, że kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszana jest  corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111).

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z2020r. poz.333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawia przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320), przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

 • 35,00 m2 - dla 1 osoby

 • 40,00 m2 - dla 2 osób

 • 45,00 m2 - dla 3 osób

 • 55,00 m2 - dla 4 osób

 • 65,00 m2 - dla 5 osób

 • 70,00 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz.426, 568 i 875).

Do powierzchni tej wlicza się: pokoje, kuchnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia wspólne wchodzące w skład tego lokalu. Natomiast nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wysokość wypłacanych dodatków mieszkaniowych zależy przede wszystkim od wysokości wydatków, jakie są ponoszone na utrzymanie lokalu. Do wydatków takich należy zaliczyć: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem budynku w częściach przypadających na lokale mieszkalne w nieruchomości mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. Równocześnie do wydatków nie zalicza się ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, rocznych opłat przekształceniowych jak również opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na cele bytowe.


Wymagane dokumenty (dostępne w Strefie mieszkańca w zakładce Druki do pobrania):

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (do pobrania w Urzędzie Miasta Bełchatów w Wydziale Spraw Lokalowych pok. 105, ze strony www.bip.belchatow.pl)

 • deklaracja o dochodach

 • zaświadczenie o dochodach brutto za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (do wglądu) wszystkich zamieszkujących i wspólnie gospodarujących w lokalu osób pełnoletnich

Wskazane jest złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1  (pokój 105, 106) do 20 dnia każdego miesiąca tel. 44 733 51 05, 44 733 51 06PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości