Przedmiot działalności

Dla osiągnięcia swoich celów Spółka prowadzi głównie działalność usługową w zakresie zaspokajania potrzeb prawidłowego funkcjonowania środowiska w warunkach życia w skupiskach osiedleńczych. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jest przede wszystkim działalność usługowa w zakresie:

 • zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi,
 • utrzymania czystości i porządku na ulicach i placach miejskich oraz innych terenach i obiektach użyteczności publicznej,
 • urządzania i utrzymywania terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych,
 • zimowego utrzymania dróg i ulic,
 • obsługi słupów ogłoszeniowych,
 • wynajmu kontenerów na odpady,
 • prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 • administrowania szaletami, parkingiem i Targowiskiem Miejskim,
 • świadczenia usług dezynfekcji i deratyzacji,
 • eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego i robót elektrycznych,
 • robót konserwacyjnych, remontowych i budowlanomontażowych, transportu.

Spółka stosuje przy realizacji usług politykę cen negocjowanych, uwzględniających rodzaj usług i odbiorców oraz warunki przetargowe. Przy kalkulacjach cen usług budowlanych stosowane są ceny SEKOCENBUD. Przy ustalaniu cen uwzględniany jest poziom cen na usługi o podobnych funkcjach oferowanych na rynku. W przypadku usług administrowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych stosowane są dla usług: w zakresie obsługi administracyjno-techniczno-księgowej stawki ryczałtowe. Ceny usług stosowane przez przedsiębiorstwo są na poziomie porównywalnym z konkurentami, przy uwzględnieniu jakości, rodzaju i zakresu takich usług. Natomiast w zakresie stosowanych cen dla dostaw mediów na rzecz lokatorów administrowanych zasobów ceny stosowane wynikają z faktycznych cen usług tj. m.in. zimna woda, śmieci lub ustalonych w oparciu o koszty zakupu dla danej nieruchomości np. w zakresie energii cieplnej. Przedsiębiorstwo stosuje indywidualne rozliczanie dostaw mediów do każdej nieruchomości, co bez wątpienia wykonywane jest dużym nakładem pracy, ale eliminuje wzajemne subsydiowanie odbiorców. W zakresie usługi administrowania lokalami mieszkaniowymi komunalnymi cena usługi jest związana z wysokością kwot przeznaczonych na ten cel przez Miasto Bełchatów, a sposób wykorzystania środków przez PGM ma istotne znaczenie dla nieruchomości i poprawy ich stanu technicznego.


PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości