Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników, przy czym funkcję tę sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa. Rada Nadzorcza. Zarząd.

Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację prac władz, określa:

Umowa Spółki – Akt założycielski Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie, Akt notarialny Repertorium A Nr 179/91 z póź. zm., Regulamin Organizacyjny. Regulamin Rady Nadzorczej. Kodeks Spółek Handlowych ( t.j. Dz.U. 2013 poz. 1030 z póź. zm.).

Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu, w którego skład wchodzi:

  • Prezes Zarządu Piotr Samsik

  • Funkcję Dyrektora ds. Realizacji Usług DRU pełni Krzysztof Polak
  • Funkcję Prokurenta Głównego Księgowego  pełni Anna Retkiewicz
  • Funkcję Prokurenta Kierownika Działu Finansowo-Księgowego pełni Ewa Szamburska

Organem nadzorującym działalność PGM Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w składzie:

  • Przewodniczący Piotr Piec
  • Wiceprzewodniczący Paweł Chybalski
  • Członek Robert Stefański


PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości