Regulacja tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego

Osoby zajmujące lokal komunalny bez tytułu prawnego z powodu zaległości w opłatach za najem, mogą ubiegac się o jego przywrócenie jeżeli opłacają na bieżąco odszkodowanie i uregulowały wszystkie zaległosci. W przypadku, kiedy utrata tytułu prawnego jest wynikiem rozwiazania umowy najmu i zarządca nie uzyskał jeszcze wyroku orzekajacego eksmisję, tytuł prawny można przywrócić po spłacie minimum połowy zadłużenia i zawarcia ugody na ratalną spłatę pozostałej części.

Wymagane dokumenty:

  • pisemne złożenie podania w dowolnej formie w Punkcie Obsługi Klienta Urzedu Miasta Bełchatowa, ul. Kosciuszki 1 w Bełchatowie (parter urzedu) lub listownie na podany adres.
  • ewentualnie zaświadczenie potwierdzające spłatę zadłużenia, akt zgonu w przypadku śmierci najemcy,  dokument stwierdzajacy pobyt w lokalu zmarłego najemcy.

Opłaty: nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy: odpowiedź pisemna określająca rozstrzygnięcie.

Termin załatwienia sprawy: 4 tygodnie liczony wg k.p.a. tj. do określonego terminu nie wlicza się terminów przewidzianychw przepisach prawa do dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr IX/53/19 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa
  • Kodeks cywilny.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie, Wydział Spraw Lokalowych pokój nr 103 (parter) lub pod numerem tel. 44/733-51-03.

 PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości