Wody opadowe

Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040399, realizuje zadania polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych na terenie Miasta Bełchatowa, działając na podstawie decyzji Starosty Bełchatowskiego nr OS.6341.2.12.2013 z dnia 29.04.2013 roku, nr OS.6341.2.27.2014 z dnia 29.12.2014 roku, na mocy których nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych wydanych dla Miasta Bełchatowa.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne wprowadziła nowe regulacje dotyczące wód opadowych i roztopowych. W związku z powyższym korzystanie z usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni uszczelnionych jest usługą odpłatną na całym obszarze objętym systemem sieci kanalizacyjnych, a więc również na terenie Państwa nieruchomości.

Wszystkie podmioty będące posiadaczami nieruchomości, gdzie z powierzchni uszczelnionych odprowadzana jest do sieci kanalizacyjnej woda (bezpośrednio poprzez przyłącze lub pośrednio poprzez spływ powierzchniowy do wpustów ulicznych) są objęte obowiązkiem uiszczania opłaty.

W celu prawidłowego obliczenia opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z Państwa nieruchomości oraz podpisania umowy na odprowadzanie tych wód należy wypełnić i odesłać oświadczenie i wniosek, znajdujące się poniżej.

Kierownik Sekcji ds. Wód Opadowych
tel. 600-185-682

PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości