Historia

Spółka została utworzona przez Gminę Miasto Bełchatów Aktem Notarialnym za Repertorium A Nr 179/91 spisanym w Bełchatowie w dniu 20 marca 1991 roku pod nazwą "Multimax" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie. Firma ta przejęła mienie oraz część pracowników z likwidowanego przedsiębiorstwa o nazwie "Komunalne Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe" w Bełchatowie, którego przedmiotem działalności było prowadzenie usług mieszkaniowych i hotelowych. Z kolei ww. KPM wpisane do Rejestru przedsiębiorstw państwowych w Księdze Rejestrowej Nr 106 w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. powstało w wyniku podziału państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą "Kombinat Budowy Elektrowni" w Bełchatowie, na bazie składników mienia Zakładu Usług Socjalnych Budownictwa, prowadzącego działalność również w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w tym gospodarowania zakładowymi budynkami mieszkalnymi. Od 1 maja 1994 roku firma "Multimax" przejęła zadania zlikwidowanego przez Urząd Miasta Bełchatowa budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i jednocześnie decyzją Wspólnika zmieniona została nazwa Firmy na obecną tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Spółka została wpisana do rejestru RHB pod Nr 462 postanowieniem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. w dniu 04.04.1991r. W związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037) Spółka została wpisana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.08.2001 roku do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000040399. W dniu 26.01.2012 roku Uchwałą Rady Miejskiej w bełchatowie wyrażono zgodę na połączenie spółek kapitałowych tj. Przedsębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w bełchatowie ze spółką Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w bełchatowie.

Połączenie PGM Sp. z o.o. i ADM Sp. z o.o. nastąpiło na podstawie art. 492 1pkt. 1KSH (połączenie przez przejęcie) w drodze przeniesienia całego majątku ADM Sp. z o.o. (Spółki przejmowanej) na PGM Sp. z o.o. (Spółkę przejmującą). W wyniku połączenia dnia 13.12.2012 roku Spółka przejmowana czyli ADM Sp. z o.o. utraciła podmiotowość prawną i została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której całość udziałów objęła Gmina Miasto Bełchatów.

Spółka została zaliczona do branży wg KGN 741 - Gospodarka zasobami mieszkaniowymi, co oznacza rodzaj podstawowej działalności wg EKD-7032 - Usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, świadczone na zlecenie.

Spółka dokonała rejestracji podatkowej.

Spółka jako płatnik podatku VAT decyzją Urzędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 17.06.1993 r. otrzymała numer identyfikacyjny: 769-050-25-90.

Misją przedsiębiorstwa jest świadczenie usług jak najwyższej jakości, stałe zwiększanie efektywności zarządzania nieruchomościami wspólnymi i administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym oraz ułatwianie lokatorom załatwiania swoich spraw.

Istotnym celem Spółki jako zarządcy nieruchomości jest podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania, przy uwzględnieniu możliwości finansowych właścicieli nieruchomości.

Ważnym celem Spółki jest także osiąganie dodatnich wyników finansowych, przy uwzględnieniu właściwej rentowności sprzedaży, wynikającej z rodzaju świadczonych usług w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi.

Zadaniem przedsiębiorstwa jest również utrzymanie stabilnej pozycji finansowej Spółki, wielkości zatrudnienia i wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, a także stałe doskonalenia metod i sposobu wykonywania świadczonych usług w celu osiągnięcia zadowolenia obsługiwanych klientów.


PGM Bełchatów w liczbach

29 lat doświadczeń

29

lat doświadczeń

294 liczba administrowanych nieruchomości

294

administrowane nieruchomości

9233 obsługiwanych lokali

9233

obsługiwane lokale

512042 m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości

512042

m2 powierzchni obsługiwanych nieruchomości